Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www. topsolution.pl ., jest Marcin Skurczyński TOPSOLUTION adres siedziby: ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 10b/3 02-972 Warszawa, NIP: 8371501717, REGON: 141654790, adres poczty elektronicznej: info@topsolution.pl, tel. 22 314 69 19
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).
 3. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a). przetwarzane zgodnie z prawem,

b). zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c). merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

 1. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:

imię i nazwisko, nazwa i adres firmy, adres e-mail, numer telefonu, ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego, poczty e-mail

2.Przetwarzamy dane osobowe w celach:

 1. realizacji zawartej z TopSolution umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – wykonanie umowy);
 2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na TopSolution w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, , przepisów księgowych i podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – obowiązek prawny);
 3. marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez TopSolution, gdy pozostaje Pani/Pan naszym klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – prawnie uzasadniony interes) oraz po ustaniu umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia – zgoda);
 4. dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – prawnie uzasadnione interesy);
 5. wewnętrznych celów administracyjnych, w tym statystyki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – prawnie uzasadnione interesy);ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez TopSolution poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia – prawnie uzasadnione interesy).

TopSolution pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana, ale również ze źródeł publicznie dostępnych (np. CEIDG)

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z TopSolution oraz brak możliwości podejmowania przez TopSolution czynności w ramach pozostałych celów przetwarzania dla których przetwarzane są Pani /Pana dane osobowe, w tym celów marketingowych.

III UDOSTĘPNIANIE DANYCH.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych w powyżej wskazanych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być w szczególności:

a) Krajowy Rejestr Dłużników;

b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu TopSolution na podstawie zawartej z TopSolution umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Pani/Pana dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, przedsiębiorcom [ ] , z którymi TopSolution zawarło umowy o współpracy i udostępnianiu oprogramowania, np. Missler Software S.A. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Pana/Pani instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

c) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy administracji i sądy powszechne).

TopSolution nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

IV PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH.

 1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzanie:

a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z TopSolution umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu cywilnego;

b) w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;

c) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na TopSolution w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez TopSolution;

d) w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez TopSolution, przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie (lub do czasu wniesienia sprzeciwu;

e) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów TopSolution stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f) jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa, np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przez okresy wskazane w tych przepisach., tj.

 1. dokumentację podatkową przechowujemy przez okres maksymalnie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
 2. dane stanowiące dowody księgowe powinny być przechowywane przez 5 lat. Okres przechowywania dokumentów liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;

V PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Rozporządzenie przyznaje Pani/Panu szereg praw z związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez TopSolution:

– prawo dostępu do treści danych (art. 15 Rozporządzenia);

Jest to prawo do uzyskania od TopSolution potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, (iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym TopSolution ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana.

– prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia);

Jest to prawo do żądania od TopSolution niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

– prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia);

Jest to prawo do żądania od TopSolution niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). TopSolution ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i TopSolution nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy TopSolution jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia);

Jest to prawo do żądania od TopSolution ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych, (iii) TopSolution nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, TopSolution może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 Rozporządzenia);

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie TopSolution (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). W takiej sytuacji TopSolution nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są TopSolution do dochodzenia roszczeń.

W szczególności ma Pani/Pan również prawo do zgłoszenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez TopSolution obowiązku prawnego.

– prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia)

Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych TopSolution przez Panią/Pana danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Obecnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, w następujący sposób:

 1. pisemnie na adres TopSolution, ul. Ks. Prymasa Augista Hlonda 10b/3, 02- 972 Warszawa;
 2. b) mailowo na adres: info@topsolution.pl;
 3. c) telefonicznie pod numerem telefonu: 22 314 69 19;

VI Wykorzystanie plików cookies

Czym jest plik cookie?

Pliki cookie (tzw. „ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowym stanowiącymi dane informatyczne, które są przechowywane na komputerze użytkownika w momencie, gdy odwiedza określone strony i zezwalają stronie internetowej rozpoznawać komputer użytkownika. Pliki cookie ułatwiają użytkownikom nawigację na stronach internetowych i zezwalają na korzystanie z określonych funkcji, jak również przekazują informacje właścicielom strony internetowej. Część z tych informacji może pozostać na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez administratora – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W razie braku wyrażenia takiej zgody możliwa jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

W jakim celu używane są pliki cookies przez TopSolution?

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

W ramach strony internetowej stosowane są następujące pliki cookies:

„zabezpieczające” – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa

„wydajnościowe” – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu

Wszytkie pliki cookies dzielimy także ze względu na czas na jaki są instalowane w przeglądarce użytkownika na:

tymczasowe (sesyjne) – pliki tymczasowe przechowywane są na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania;

* stałe – przechowywane w urządzeniu użytkownika przez zdefiniowany w parametrach plików cookies czas lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Na stronie TopSolution wykorzystywane są następujące pliki cookies:

NAZWA CEL WIĘCEJ INFORMACJI
gpsLanguageCode

 

 

Rejestruje kod programistyczny ISO dla którego strona jest domyślna i jest aktualizowany przez wybór użytkowników.

 

 

Stały

 

 

gpsCountryCode

 

 

Rejestruje kod ISO kraju, do którego przypisana jest strona i plik cookie jest aktualizowany przez wybór użytkowników.

 

 

Stały

 

 

gpsId

 

 

Unikalny identyfikator użytkownika

 

 

Stały

 

 

Google Analytics

 

 

Strona internetowa TopSolution korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci świadczonej przez Google. Pliki cookie są wykorzystywane w celu oceny użycia naszej strony i tworzenia raportów aktywności, abyśmy mogli zrozumieć jak użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej. Google może również przekazywać informacje zgromadzone poprzez pliki cookies innym podmiotom, o ile istnieje taki wymóg prawny lub podmioty przetwarzają dane w imieniu Google. Google nie zestawia danych adresu IP klienta z żadnymi danymi, którymi dysponuje.

 

 

Jak odrzucić lub usunąć ten plik cookie – http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

 

 

Google Adwords

 

 

Strona internetowa TopSolution korzysta z Google Adwords do remarketingu lub w celu wyświetlania reklamy na witrynach podmiotów trzecich dla podobnych odbiorców.

 

 

Wycofanie zgody – https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB

 

 

Doubleclick

 

 

W celu wzrostu skuteczności reklamy i marketingu. Znacznik Floodlight to piksel obrazu utworzony w usłudze DFA i umieszczony na stronie reklamodawcy. Możemy używać tego pliku cookie do optymalizacji, raportowania i funkcjonowania reklam internetowych.

 

 

Jak odrzucić lub usunąć ten plik cookie – https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en#display_optout

 

 

 

Facebook

 

 

Facebook, może wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne technologie pamięci do zbierania lub odbierania określonych typów informacji, a TopSolution może wykorzystywać te informacje do dostarczania reklam uwzględniających zainteresowanie korzystających ze strony.

 

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o wejście na podany link: https://en-gb.facebook.com/help/568137493302217

 

 

Yandex

 

 

TopSolution korzysta z Yandex Metrica, platformy analitycznej do oceny korzystania z naszej strony internetowej.

 

 

Wycofanie zgody: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml

 

 

Giogs Live Chat

 

 

Strona internetowa TopSolution korzysta z usługi czatu na żywo dostarczanej przez zewnętrznego usługodawcę – Giosg. Korzystanie z tej usługi obejmuje wykorzystanie plików cookie do personalizacji i analiz. Usługa umożliwia śledzenie i przechowywanie danych, w tym adresu IP, treści rozmów na czacie, odwiedzanych adresów URL, adresu URL strony odsyłającej, znacznika czasu, systemu operacyjnego, urządzenia, przeglądarki.

 

 

Więcej informacji: https://www.giosg.com/terms-of-service

 

 

Webtrends

 

 

TopSolution korzysta z pakietu WebTrends Analytics, aby ocenić aktywność na stronie internetowej.

 

 

Więcej informacji oraz sposób wycofania zgody lub odrzucenia plików cookie: https://kb.webtrends.com/articles/Information/Opting-out-of-Tracking-Cookies-1365447872915

Jak wyłączyć lub ograniczyć obsługę plików cookie?

Używane przez TopSolution części plików cookie jest niezbędne do działania strony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) możesz usunąć lub zablokować wszystkie pliki cookies używane na tej stronie, ale pamiętaj, że ograniczenie lub ich usunięcie może mieć wpływ na jej funkcjonalność i działanie.

Twoja przeglądarka może zezwolić ci na ograniczenie lub usunięcie plików cookie ustawionych przez tę stronę. Funkcja pomocy w twojej przeglądarce powinna ci powiedzieć, jak to zrobić. Możesz również odwiedzić stronę www.allaboutcookies.org lub www.wszystkoociasteczkach.pl, które zawierają ogólne informacje na temat plików cookie i sposobu zarządzania plikami cookie na komputerze.

Aby zrezygnować z śledzenia przez Google Analytics we wszystkich witrynach, odwiedź stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.